Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Automationstechnik Sp. z o. o., informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z relacjami biznesowymi, którymi może być: przesłanie oferty, zawarcie i realizacja umowy, realizacja zamówienia jest Automationstechnik Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20 A , 30-363 Kraków, identyfikująca się numerem NIP: 6791168790, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000191568; REGON 003915177 (dalej jako ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@automationstechnik.pl za pomocą telefonu: 12 263 77 55, drogą pocztową: ul. Rzemieślnicza 20 A, 30-363 Kraków.
 3. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony Pani/Pana mogliśmy także pozyskać z powszechnie dostępnym źródeł taki jak strony WWW, Linkedin, Goldenline, CEIDG, KRS.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda osoby, której dane dotyczą, w tym na przesłanie ofert oraz dostarczanie informacji handlowo-marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  b) realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) ciążący na Automationstechnik Sp. z o. o., obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) prawnie uzasadniony interes Automationstechnik Sp. z o. o., w celu realizacji relacji biznesowych łączących strony bądź w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie i udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi oraz w celu dalszej obsługi relacji biznesowej
  b) realizacji sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca,
  c) zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

 1. Kategoria przetwarzanych danych to: imiona i nazwisko, nr telefonu, adres
  e-mail, adres do korespondencji, stanowisko.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji relacji biznesowych, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy dane przetwarzane będą wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podwykonawcom Automationstechnik Sp. z o. o., tj.: dostawcom usług informatycznych, firmom windykacyjnym, prawniczym, firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu obsługi procesu płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz osobom upoważnionym przez ADO, a także innym podmiotom / osobom / organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 6. Automationstechnik Sp. z o. o. nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji przy użyciu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowania.
 7. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: biuro@automationstechnik.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Home home Kontakt kontakt
Oferta handlowa oferta